Odesílání...

 

Načítání...

Úřední hodiny:   PO a ST:  7:30 - 11:30, 12:30 - 17:00

Sestava dle 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle §5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Název

Obec Bludov

 2. Důvod a způsob založení

Obec Bludov (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 367/1990 Sb., o obcích v platném znění ke dni 23.11.1990. Dle § 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy osobou právnickou, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštními zákony. Pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem. Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony.

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.

Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

Dozorovým a kontrolním orgánem je ve vztahu k samostatné působnosti Ministerstvo vnitra.

 3. Organizační struktura    organizační schéma

 4. Kontaktní spojení   základní údaje a kontakty

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obec Bludov

Jana Žižky 195

789 61  Bludov

 4.2 Adresa úřadovny pro oficiální návštěvu

Obec Bludov

Jana Žižky 195

789 61  Bludov

4.3 Úřední hodiny

Pondělí  a středa                    7.30 – 11.30               12.30 – 17.00             (11.30-12.30 přestávka)

 4.4 Telefonní čísla                                        základní údaje a kontakty

Telefonní ústředna: 583 301 430

 4.5 Adresa internetových stránek

www.bludov.cz

 4.6 Adresa podatelny

Obec Bludov

Jana Žižky 195

789 61  Bludov

 4.7 Elektronická adresa podatelny             elektronická podatelna

 4.8 Datová schránka

ID sa8bfg9

 

 5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 1905607389, kód banky: 0800

 6. IČO

00302368

 7. Plátce daně z přidané hodnoty

CZ00302368

 8. Dokumenty

 8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Obecně závazné vyhlášky    Obecně závazné vyhlášky

 Ostatní předpisy obce          Ostatní předpisy obce

Dokumenty zastupitelstva obce    zápisy z jednání orgánů obce

Územní plán obce      Územní plán obce     

Rozpočty obce    Ekonomika obce

 8.2 Rozpočet                                                 ekonomika obce

 

 1. Žádosti o informace

 Místo a způsob, jak získat příslušné informace

 Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním.

 

Obec Bludov zveřejňuje informace následujícími způsoby:

 • Na úřední desce – Jana Žižky 195, 789 61 Bludov
 • Na internetové úřední desce na adrese: proklikávací odkaz na úřední desku
 • Informace lze dále získat u jednotlivých pracovníků obecního úřadu v úředních dnech a úředních hodinách:

 

Pondělí  a středa                    7.30 – 11.30               12.30 – 17.00            

 Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby:

 Ústně

Osobně na Obecním úřadě Bludov v úředních dnech a hodinách:

Pondělí  a středa                    7.30 – 11.30               12.30 – 17.00 

Telefonicky na tel. Č. +420 583 301 430

Písemně

Na adrese: Obec Bludov, Jana Žižky 195, 789 61  Bludov

Elektronickou poštou

 e-mail: podatelna@ou.bludov.cz    (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)

 do datové schránky:  sa8bfg9

 

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon: 

 1. utajované skutečnosti podle z.č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění
 2. obchodní tajemství podle obchodního zákoníku (§17 z.č. 513/1991 Sb.)
 3. skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení
 4. skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a §12 z.č. 106/1999 Sb.
 5. Zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění

 Při podávání žádostí o informace se doporučuje dodržet tento postup:

 Na žádosti o poskytnutí informace písemnou formou nebo prostřednictvím emailu musí být uvedeno, kdo žádost podává a komu je žádost určena

Za datum podání žádosti se považuje datum, kdy ji obdrží podatelna Obecního úřadu Bludov. Po podání žádosti, jejím zaevidováním na podatelně Obecního úřadu v Bludově, se žádost posuzuje, zda je srozumitelná. V případě potřeby si pracovník vyřizující žádost do 7 dnů od data zaevidování vyžádá upřesnění žádosti. Neupřesní-li žadatel do 30 dní svoji žádost, rozhodne pracovník o odmítnutí žádosti.

Nespadají-li poptávané informace do působnosti Obecního úřad v Bludově, pracovník odmítne žádost a do 3 dnů od data zaevidování sdělí tuto skutečnost žadateli.

Nevyžaduje-li žádost o poskytnutí informací upřesnění a byla-li podána, zaevidována, poskytne pracovník vyřizující žádost požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti (od data zaevidování).

Poskytnutí informace se děje ústně, písemně, nahlédnutím do spisů, pořízením kopie nebo předáním paměťového média.

 Jakým způsobem můžete zahájit řešení této situace:

 Žadatel se v případě ústně podávané žádosti osobně dostaví na podatelnu, která jej navede na konkrétního pracovníka, pošle písemnou žádost na adresu obecního úřadu nebo využije služeb elektronické pošty.

 

 1. Příjem a podání podnětů

 10.1 Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob

 Příjem žádostí a dalších podání

Osobně na Obecním úřadě Bludov, Jana Žižky 195, 789 61  Bludov v úředních hodinách:

Pondělí  a středa                    7.30 – 11.30               12.30 – 17.00

Písemně na adresu Obec Bludov, Jana Žižky 195, 789 61 Bludov

Elektronicky na email: podatelna@ou.bludov.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)

Elektronicky datovou schránkou:      sa8bfg9

Telefonicky: +420 583 301 430

Na ústní žádost poskytne obecní úřad v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo ji žadatel nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Na písemnou žádost odpoví obecní úřad písemně. Lhůta pro poskytnutí informace je 15 dní (§14 odst.3 písm. c zákona). Lhůta je ze strany úřadu splněna, když je odpověď ve lhůtě předána k poštovní přepravě, Obecní úřad může lhůtu pro poskytnutí informace prodloužit o 10 dnů v případech uvedených v §14 odst. 5 pod písmeny a) až c) zákona. O prodloužení lhůty o jejích důvodech bude OÚ žadatele informovat před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé: 

 1. a) komu je určena
 2. b) kdo ji podává (jméno, příjmení, u právnických osob název a adresa)

Písemná žádost: 

 1. a) musí být srozumitelná
 2. b) musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována
 3. c) nesmí být formulována příliš obecně

Pokud žádost tyto požadavky nesplňuje, vyzve obecní úřad žadatele do 7 kalendářních dnů od jejího podání, aby žádost upřesnil a upozorní jej, že nedostane-li odpověď do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byla žádost podána, rozhodne o odmítnutí žádosti.

Obecní úřad poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od upřesnění žádosti:

 1. a) písemně
 2. b) nahlédnutím do spisu
 3. c) pořízením kopie
 4. d) na paměťových médiích

 Nelze-li písemné žádosti vyhovět a nebyla-li žádost odložena, vydá OÚ rozhodnutí o zamítnutí žádosti (§15 odst. 1 zákona), které se doručuje do vlastních rukou žadatele (§15 odst. 3 zákona).

 Pokud se požadovaná informace nevztahuje k působnosti obecního úřadu, OÚ žádost odloží a do 3 kalendářních dnů od doručení žádosti tuto skutečnost sdělí žadateli.

 Nebyla-li ve stanovené lhůtě 15 dnů informace poskytnuta ani vydáno rozhodnutí (§15 odst.1), má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí o odepření žádosti (§15 odst. 4 zákona). Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.

10.2 Opravné prostředky

 Opravné prostředky lze podávat osobně, písemně nebo poštou: 

 1. v úředních hodinách Obecního úřad Bludov
 2. na adresu Obecního úřadu Bludov

 

 Samostatná působnost obce

V samostatné působnosti se nevydávají s výjimkou §56 – 58 zákona o obcích správní rozhodnutí a neplatí zákon 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řádů). Nelze se proto bránit formou odvolání.

Proti rozhodnutím vydaným v samostatné působnosti se lze bránit stížností uplatněnou: 

 • U vyššího orgánu obce
 • U Krajského úřadu Olomouckého kraje (pozastavení pro nezákonnost)
 • U soudu (oblast správního soudnictví)

 Přezkum obecně závazné vyhlášky obce

Odporuje-li obecně závazná vyhláška obce zákonu, vyzve krajský úřad obec ke zjednání nápravy. Nezjedná-li obec nápravu do 30 dnů od doručení výzvy, navrhne krajský úřad Ministerstvu vnitra pozastavení účinnosti této obecně závazné vyhlášky. O tomto návrhu vyrozumí krajský úřad starostu obce.

Ministerstvo vnitra přezkoumá návrh krajského úřadu, a shledá-li, že obecně závazná vyhláška obce je v rozporu se zákonem, rozhodne o pozastavení její účinnosti. Ministerstvo vnitra pozastaví účinnost obecně závazné vyhlášky města v případě jejího rozporu se zákonem i bez návrhu krajského úřadu, pokud není takový podán do 30 dnů ode dne účinnosti obecně závazné vyhlášky města. Rozhodnutí Ministerstva vnitra o pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky nabývá právní moci dnem doručení jeho písemného vyhotovení obecnímu úřadu.
Ministr vnitra podá nejpozději do 15 dnů od pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky města návrh na její zrušení Ústavnímu soudu. Jestliže Ústavní soud tento návrh odmítne, zamítne nebo řízení zastaví, rozhodnutí Ministerstva vnitra o pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky obce pozbývá platnosti dnem, kdy rozhodnutí Ústavního soudu nabude právní moci.
Sjedná-li příslušný orgán obce nápravu před rozhodnutím Ústavního soudu o návrhu podle předchozího odstavce, Ministerstvo vnitra své rozhodnutí o pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky obce zruší do 15 dnů od doručení usnesení příslušného orgánu obce o zjednání nápravy Ministerstvu vnitra.
 Přezkum usnesení, rozhodnutí nebo opatření orgánu obce. Je-li usnesení, rozhodnutí nebo opatření orgánu obce v samostatné působnosti v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem a nejde-li o obecně závaznou vyhlášku obce, vyzve krajský úřad obec ke zjednání nápravy. Nezjedná-li obec nápravu do 30 dnů od doručení výzvy, navrhne krajský úřad Ministerstvu vnitra pozastavení účinnosti takového usnesení, rozhodnutí nebo opatření orgánu obce v samostatné působnosti. O tomto návrhu uvědomí krajský úřad starostu obce.
Ministerstvo vnitra přezkoumá návrh krajského úřadu, a shledá-li, že usnesení, rozhodnutí nebo opatření orgánu obce v samostatné působnosti je v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem, rozhodne o pozastavení jeho výkonu. Ministerstvo vnitra pozastaví výkon usnesení, rozhodnutí nebo opatření orgánu obce v samostatné působnosti pro rozpor se zákonem nebo jiným právním předpisem i bez návrhu krajského úřadu, pokud není takový návrh podán do 30 dnů od jeho schválení příslušným orgánem města.
Není-li proti rozhodnutí Ministerstva vnitra podle předchozího odstavce podán rozklad, podá ministr vnitra do 15 dnů od uplynutí lhůty pro podání rozkladu příslušnému soudu návrh na zrušení usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu obce. Je-li proti rozhodnutí Ministerstva vnitra podle předchozího odstavce podán rozklad, podá ministr vnitra takový návrh soudu do 15 dnů ode dne rozhodnutí o rozkladu. Zamítne-li soud tento návrh, rozhodnutí Ministerstva vnitra o pozastavení výkonu usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření pozbývá platnosti dnem, kdy rozhodnutí soudu nabude právní moci.
Zjedná-li příslušný orgán obce nápravu před rozhodnutím soudu o návrhu podle předchozího odstavce, Ministerstvo vnitra své rozhodnutí o pozastavení účinnosti usnesení, rozhodnutí nebo opatření orgánu obce zruší do 15 dnů od doručení usnesení příslušného orgánu obce o zjednání nápravy Ministerstvu vnitra.
Ustanovení prvních tří odstavců se nepoužijí v případech porušení právních předpisů občanského, obchodního a pracovního práva.


Informace veřejnosti o opravných opatřeních

Pozastaví-li Ministerstvo vnitra účinnost obecně závazné vyhlášky obce nebo výkon usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření města v samostatné působnosti, vyvěsí obec toto rozhodnutí Ministerstva vnitra neprodleně na úřední desce obecního úřadu po dobu 15 dnů. Totéž platí o nálezu Ústavního soudu.

Opravné prostředky proti rozhodnutí dle zákona č. 106/1999 Sb.

Proti rozhodnutí obecního úřadu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst. 4 (jestliže obecní úřad ve lhůtě pro vyřízení žádosti neposkytl informace či nevydal rozhodnutí). Odvolání se podává u obecního úřadu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
Dále může být podána stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace za zákonem stanovených podmínek. Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam. Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne stanoveného v § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
O odvolání proti rozhodnutí obecního úřadu, které se týká informací ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání zastupitelstvo obce, ve věcech přenesené působnosti rozhoduje o odvolání krajský úřad.
Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil; za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání.
Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona (zákon č. 150/2002 Sb. soudní řád správní).
  

Přenesená působnost obce

Obecným procesním předpisem, upravujícím postup při rozhodování, je správní řád (č. 500/2004 Sb.). Opravným prostředkem proti nepravomocnému rozhodnutí je odvolání. Každé rozhodnutí musí obsahovat tzv. poučení účastníka řízení, které určuje:

 • zda je odvolání přípustné,
 • ke komu se účastník může odvolat (zpravidla ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje),
 • kde se odvolání podává (vždy u Obecního úřadu Velké Losiny),
 • lhůtu, do kdy je možno odvolání podat (Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak). Odvolání lze podat teprve poté, co bylo rozhodnutí vydáno.

 Odvolání lze podat

 • písemně (postačí předat na podatelně OÚ),
 • e-mailem s podmínkou, že bude nejpozději do pěti dnů doplněno písemně,
 • e-mailem na adresu e-podatelny, pokud je použit zaručený elektronický podpis.

Zákon má pro formu odvolání zvláštní požadavky.

Platí obecné podmínky podání dle ust. § 37 správního řádu. Odvolání by mělo obsahovat dále:

 • v jakém rozsahu je odvolání napadáno,
 • v čem je spatřován rozpor s právními předpisy,
 • potřebný počet výtisků (pro všechny účastníky a správní orgán).

Opravným prostředkem proti příkazu je odpor. 

Příkazní řízení je zvláštní (zjednodušenou) formou správního řízení, a příkaz vydávaný v příkazním řízení je zvláštním typem správního rozhodnutí. Proti příkazu vydaném ve správním řízení, může ten, jemuž se povinnost ukládá, podat odpor ve lhůtě 8 dnů ode dne oznámení příkazu. V případě řízení o přestupku platí, že obviněný z přestupku může proti příkazu podat do 15 dnů ode dne jeho doručení odpor správnímu orgánu, který příkaz vydal.

Proti blokové pokutě se odvolat nelze.

 

10.3. Formuláře

Formuláře ke stažení

Návrh na změnu územního plánu

Žádost o dodatečné povolení zvláštního užívání komunikace

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace

Žádost o vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les

Žádost o účtování stočného podle vodoměru

 

  10.4. Popisy úkonů orgánů veřejné moci - životní situace

Popisy úkonů orgánů veřejné moci - životní situace naleznete na Portálu veřejné správy
Návody na řešení životních situací

 

 11.Předpisy

 11.1.Nejpoužívanější předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů - §5 odst.1 písm.e)

Do těchto i jiných právních předpisů Sbírky zákonů, rovněž do obecně závazných vyhlášek a nařízení obce je možné nahlédnout na Obecním úřadě v Bludově v úředních hodinách.

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv v souladu s § 12 zákona 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv na internetových stránkách - Ministerstvo vnitra

 

Nejdůležitější předpisy, kterými se obec při své činnosti zpravidla řídí:

 

 

ústavní z. č. 1/1993 Sb.

 

 

Ústava České republiky

usnesení č. 2/1993 Sb.

Listina základních práv a svobod

zákon č. 106/1999 Sb.

O svobodném přístupu k informacím

zákon č. 227/2000 Sb.

O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů

zákon č. 500/2004 Sb.

Správní řád

zákon č. 128/2000 Sb.

O obcích

zákon č. 72/2012 Sb.

O obcích - změny z r. 2012

zákon č. 133/2000 Sb.

O evidenci obyvatel a rodných číslech

zákon č. 565/1990 Sb.

O místních poplatcích

zákon č. 250/2016 Sb.

O odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

zákon č. 183/2006 Sb.

Stavební zákon

zákon č. 89/2012 Sb.

Občanský zákoník

zákon č. 90/2012 Sb.

O obchodních společnostech a družstvech

zákon č. 101/2000 Sb

O ochraně osobních údajů

zákon č. 134/2016 Sb.

O veřejných zakázkách

zákon č. 250/2000 Sb.

O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

zákon č. 14/2017 Sb.

 

... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

 

11.2 Vydané právní předpisy

Obecně závazné vyhlášky obce

Ostatní předpisy obce

 

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

 Sazebník úhrad

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad nebyla dosud vydána

 

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

V současné době Obecní úřad neposkytuje žádné licenční smlouvy.

13.2 Výhradní licence

V současné době Obecní úřad neposkytuje žádné výhradní licence.

 

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

14.1. Rozsudky

Rozsudky - Ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace nebyl dosud žádný rozsudek vydán.

14.2. Výdaje na soudy

Obec žádné výdaje na soudy nemá.


Tato rubrika obsahuje:

ADRESA A KONTAKT OBCE BLUDOV

Obecní úřad Bludov
Jana Žižky 195
789 61 Bludov

Email:
podatelna@ou.bludov.cz
(oficiální podání)
info@ou.bludov.cz

ID datové schránky:
sa8bfg9

IČ: 00302368     
DIČ: CZ00302368

Bankovní spojení:     
Česká spořitelna, a.s., Šumperk

Číslo účtu: 1905607389/0800 (příjmový účet obce)

Portál veřejné správyPolicieOtevřeteEvropská databankaEpusa.czJeseníkyMěsta obceCzech pointBlind friendly

Copyright (c) 2020 - 2019 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Netsimple.

Tato stránka využívá pouze technické cookies pro správnou funkčnost webových stránek. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním.