Z historie vybraných bludovských objektů

O založení obce Bludova bylo napsáno již mnohé v kruzích odborných, vylíčení historie vzniká i u veřejnosti laické. Pro „Bludováky“ je nejznámější prací , zachycující historii obce, nepochybně dílo bludovského rodáka PhDr. Jana Březiny : „Paměti obce Bludova“, kterou vydala Obec bludovská v roce 1927. O tři roky později vychází zmiňovanému autorovi vlastivědná studie „Politický okres šumperský“ a roku 1932 další práce „Šumperský okres, staroměstský okres a vízmberský okres“. Všechny tyto práce seznamují se založením obcí, jejich vývojem, urbanistickým uspořádáním. V prvně jmenovaném díle se autor věnuje i popisu jednotlivých bludovských domů s uvedením počtu bydlících a čísel popisných až do začátku 20. století.

Obr. č. 1 – Mapa katastrů Bludova, Chromče a Bohutína ze souboru map
katastrů náležících od 1. dubna 1710 Žerotínům.

Vraťme se na chvilku i my do historie bludovských objektů a vysledujme jejich existenci dle dochované dokumentace a prováděných průzkumů. Zabývejme se středem obce, jehož odrazovým bodem je farní kostel svatého Jiří. Pro klasickou dispozici zakládání obcí je příznačné, že vedle kostela se nachází fara, škola, v blízkosti rychta. Nelze zapomenout na krčmu či hostinec, později konzum. Mimo rodinné domky dotváří v Bludově střed obce hrobka Žerotínů a rodný dům Adolfa Kašpara.

Obr. č. 2 – Glaubitzova katastrální mapa z roku 1741.

Zkusme se zastavit ve čtyřicátých letech 18. století, přesněji v roce 1741, kdy byla mistrem Glaubitzem zpracována katastrální mapa, zachycující na tuto dobu zcela věrohodný urbanistický obraz obce (obrázek č. 2). Změnu a posun v urbanistickém uspořádání obce lze zaznamenat již při pohledu na katastrální mapu stabilního katastru z roku 1834 (obrázek č. 3) a jako poslední hodnotící článek se opřeme o katastrální mapu Bludova, datovanou kolem roku 1960 (obrázek č. 4).

Obr. č. 3 – Mapa stabilního katastru z roku 1834.

Svoji procházku začněme kostelem svatého Jiří. Historie kostela byla shrnuta v uvedených dílech PhDr. Jana Březiny, na které později navázal Karel Dytrt a následně pak doplnil PhDr. František Spurný v publikaci : Bludov dříve a nyní, Bludov 1979.

Obr. č. 4 – Katastrální mapa Bludova kolem roku 1960.

V kostele nebyl nikdy prováděn stavebně-historický průzkum, který by blíže analyzoval stáří objektu včetně jednotlivých stavebních etap. Z bádání Mgr. Drahomíra Polácha, historika města Šumperka, se z materiálů Zemského archivu v Opavě (pracoviště Olomouc – ACO) dozvídáme , že v letech 1837-38 dochází ke stržení starého kostela kromě některých zdí a věže. Následně poté byl kostel nově přestavěn, v roce 1850 je v materiálech zmínka o pokrytí věže plechem. V roce 1904 je nutno opravit věž a provést nové omítky. Rok 1930 je pro kostel významný osazením nových hodin na věži a roku 1935 dochází k menší opravě tesařské konstrukce. Kostel je roku 1949 staticky zajištěn. Z novějších úprav si všichni pamatujeme slavnostní osazení zvonu v roce 1999 a v roce 2005 opravu cibule na věži.

Obr. č. 5 – Jižní a západní průčelí navrhovaného kostela.

Velkou zajímavostí je dochovaný návrh přestavby kostela z 18. století (archiv tamtéž). Kostel měl mít barokní podobu. Do rozevlátého průčelí je zakomponována věž, ukončena cibulovitou střechou. Zastřešení lodi kostela doplněno sanktusníkem. Zastropení lodi bylo řešeno valenou klenbou s lunetami. Jižní kaple sakristie – je oválného tvaru, strop tvoří pruská klenba s lunetam. Autor návrhu není znám. Barokní podobu kostel nenese. Posuďme však, o co mohl být Bludov bohatší.

Obr. č. 6 – Půdorys návrhu kostela.

Bezprostředním sousedem kostela se stala žerotínská hrobka, vystavěná z části pod sakristií. Empírová stavba byla provedena dle plánů Ignaze Richtera, tesařského mistra z Hraběšic z roku 1837. Rozpočet stavby činil 970 zlatých a dokončena byla v roce 1839. Od roku 2000 je hrobka v návrhu na zapsání do seznamu nemovitých kulturních památek okresu Šumperk a je vlastnictvím Římskokatolické farnosti Bludov.

Obr. č. 7 – Pohled do interiéru kostela.

Doslova skvostem musel být pro vesnici zájezdní „Páťalův hostinec“.Stával v jižním sousedství dnešní restaurace Pod Kostelem. Objekt byl dvoupodlažní s vysokou mansardovou střechou s polovalbami, krytý břidlicí. Exteriér měl barokní podobu. Uliční průčelí pětiosé se zvýrazněním vstupu, fasáda hladká se zdobnými šambránami a nárožní bosáží, středová a korunní římsa bohatě členěná.

Obr. č. 8 – Dochovaná fotografie podoby “Páťalova Hostince”.

Karel Dytrt ve své práci z roku 1937 uvádí, že hostinec byl vystavěn v roce 1830. Faktem je, že objekt je zachycen na katastrální mapě z roku 1834(obrázek č. 7). Jak dalece je věrohodný údaj o roku výstavby a z čeho autor čerpá. není známo, dle vzhledem k barokní podobě, by mohl být objekt řazen i hlouběji.

Obr. č. 9 – Pohled z věže kostela ve 40. letech minulého století.

Další architektonickou perličkou byla s největší pravděpodobností bludovská erbovní rychta, která stávala mezi dnešním kulturním domem a obchodním střediskem a nesla číslo popisné 35. Na Glaubitzově katastrální mapě vidíme rozsah stavby s hospodářskými objekty a celkovou zástavbou dvora, rok 1834 pak zaznamenává menší změny v dispozici zástavby.

O vzhledu bludovské rychty se dozvídáme z popisu K. Dytrta: Bludov. Bludov 1937. Velmi poutavý článek na téma „Bludovská erbovní rychta“ vyšel ve svazku č. 78 Severní Moravy. Autorem je v té době student brněnské přírodovědné fakulty a bludovský rodák Vladimír Březina. Ve své práci uvádí nejen historii a popis rychty, ale také výčet všech majitelů až do roku 1884, kdy rychta 5.října vyhořela.

Prameny a literatura:
  • ZA v Opavě, pracoviště Janovice, fond Vs Bludov
  • SOAr Šumperk, Bludov, Školní kronika 1877-1907/8, i.č.4
  • SOAr v Šumperku, fond archiv obce Bludov
  • SOAr v Šumperku, Bludov, Kronika školní od školního roku 1908-09. i.č.5
  • Březina ,J. Paměti obce Bludova, Bludov 1927
  • Spurný, Fr. a kol., Bludov dříve a nyní, Bludov 1979
  • Dytrt, K. Bludov, Informační spisek pro návštěvníky Severní Moravy, 1937.

Článek z roku 2006

Eva Kösslerová

Zpět!
Aktualizace: 21.03.2010 (20:19)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.